آیا زن اجازه دارد؟

Foto: Ali Ahmad Rezaie

فوتبال بازی کردن زنان چیزی غیر عادی نیست اما اینکه در یک تیم مختلط بازی کنند؛ شاید! حدیثه ابراهیمی بانوی اهل افغانستان در شهر برلین در یک تیم کامال مختلط بازی میکند. مختلط؛ از یک سو چون تیمی که حدیثه در آن فوتبال بازی میکند شامل بازی کنانی از ملیت‌های مختلف است و از سوی دیگر در یک تیم زنان و مردان به صورت مختلط با یکدیگر فوتبال بازی میکنند. اسم تیم فوتبالی که وی در آن بازی میکند قهرمانان بدون مرز* است و وی از سه سال بدین سو در این تیم بازی میکند. حدیثه بیست ساله و بزرگ شده ایران است که از چهار سال به این سو در برلین زندگی میکند. حدیثه با هم تیمی هایش در مسابقات فوتبالی بین شهری و در سراسر آلمان توپ میزند! حدیثه می گوید که ۶ سال پیش از ایران بخاطر نداشتن آزادی و نداشتن حق و حقوق عادی شهروندی و هزاران مشکالت دیگر مجبور به مهاجرت گردید. وی با جدا شدن از خانواده، به تنهایی راه مهاجرت را در پیش گرفت و به گفته خودش، پس از سختیها و تحمل خطرات زیاد از مرزهای ایران عبور کرده و به ترکیه رسیده است. حدیثه دو سال در ترکیه زندگی کرد و برایتامین مایحتاج زنده گی اش در یک رستوران کار میکرد. وی میگوید: »ترکیه از نظر آزادی خیلی خوب بود، ولی هیچ هدفی در خودم نمیدیدم و هم به عنوان یک دختر، زندگی به تنهایی در این کشور برایم خیلی سخت بود! تصمیم گرفتم به سمت اروپا مهاجرت کنم!«

وی در سال ۲۰۱۶ وارد آلمان شد و ساکن برلین گردید. حدیثه میگوید: »یک سال اول در همه موارد از جمله یاد گرفتن زبان آلمانی، با مشکالت فراوانی دست به گریبان بودم. یادم می آید که یک روز در مدرسه بودم که معلم از من پرسید لطفا خودت رو معرفی کن و این سوال را پنج بار پرسید، اما من اصال نمی فهمیدم که او چه می گوید؟«

حدیثه از طریق دوستش علی، با نهاد قهرمانان بدون مرز آشنا شد که این نهاد، دارای یک تیم فوتبال است که در آن عالقهمندان به فوتبال از ملیتهای مختلف بازی میکردند.»در ابتدا بازی کردن با توپ برایم خیلی سخت بود، چون تا به حال هیچ تجربهای از ورزش نداشتم، به خصوص هیچ وقت فوتبال بازی نکرده بودم، ولی حالا که تقریبا سه سال میشود فوتبال بازی میکنم، با خودم بعضی اوقات فکر می کنم، اگر خانواده من در آلمان بود ومن در اینجا به دنیا آمده بودم، حتما یک فوتبالیست واقعی می شدم و در تیمهای بزرگ آلمان فوتبال بازی میکردم.«

نهاد قهرمانان بدون مرز دارای سه تیم فوتبال دختران، پسران و کودکان میباشد. این تیمها علاوه بر اینکه در سطح شهر برلین با تیمهای مختلف دیگر به مسابقه پرداخته است، بلکه در تمام آلمان و در کشورهای اروپایی دیگر نیز در مسابقات فوتبال اشتراک کرده و دارای دستاوردهایی نیز بوده است. حدیثه میگوید: »یکی از موارد مثبتی که این تیم برای من و سایر مهاجرین داشت، این بود که این تیم عالوه بر اینکه زمینه فوتبال را برای ما مساعد ساخت، ما را در همه مسایل و مشکالت همراهی و کمک کرد.«

وی میگوید، از اینکه آزادانه میتواند فوتبال بازی کند، خوشحال است؛ حتی در تیم مردانه و بدون روسری اما در عین حال تحمل دوری از خانواده، هنوز هم برایش سخت است. حدیثه میگوید که به عنوان یک دختر افغان میتواند کارهایی را آزادانه انجام دهد که اکثر دخترها در افغانستان و یا حتی در همین آلمان به خاطر ممانعت خانوادههایشان قادر به انجام آن نیستند.

هم تیمیهای حدیثه وی را به شوخی »انرژی« صدا میزنند، زیرا حدیثه در میدان سبز، پر شور و انرژی فوتبال بازی میکند و در عین حال سعی میکند که با کارهایش، سایر هم تیمی هایش را به خنده آورده و شاد نماید.

حدیثه ابراهیمی اما در کنار بازی در میدان سبز فوتبال، برای آیندهاش برنامههای دیگری نیز دارد. وی در آلمان تا کلاس نهم درس خوانده و در حال حاضر به دنبال پیدا کردن جایی برای گذراندن دوره حرفهآموزی در رشته مربی کودکستان میباشد. وی میگوید: »هدف و برنامه ای که در آلمان دارم، این است که اول دوره حرفه آموزی را بگذرانم و بعد یک کودکستان در برلین افتتاح کنم. دلیل اصلی و عمده این کارم، آسان نمودن مراحل ثبت نام کودکان برای ورود به کودکستان، است.«

*

Champions ohne Grenzen

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German)

نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از علی احمد رضایی

نیوز گروپ افغانستان: تریبونی برای پناهجویان در برلین

مدت یک و نیم سال است که با نیوز گروپ افغانستان همکار...
Read More