کرونا: تذکرات مهم برای کارگران و کارکنان

Pixabay - Geralt

 

پاندومی کرونا شاغلين را با چالش های جديدی مواجه کرده است. بسياری از اين ترس دارند که دستمزد هايشان کاهش پيدا کند و يا حتی اخراج شوند. با تعطيل شدن مدارس و کودکستان ها ، برای بسياری از والدين شاغل اين سوال مطرح است که چه کسی از فرزندان آن ها مراقبت می کند. اين نکات فشرده سعی دارد مهمترين اطلاعات در مورد حقوق کاری برای شاغلين را ارائه کند. برای اطلاعات بيشتر به سايت مرکز مشاوره برای مهاجران و کار خوببهما، مراجعه کنيد:

BEMA: www.bema.berlin

1. آيا صاحبکار من می تواند به علت شيوع پاندومی کرونا من را اخراج کند؟

بسياری از شرکت ها در اين وضع ضرر می کنند، ولی اين لزوما آن ها را محق به پايان دادن قراردادهای کار نمی کند. لطفن بدون تبادل نظر با يک مشاور، قرارداده های فسخ و يا معلق کردن کار را که صاحب کارتان به شما ارائه می کند، امضاء نکنيد. اگر شما بيش از شش ماه کار می کنيد و در شرکت شما بيش از ده نفر استخدام هستد، قانون حمايت در برابر اخراج شامل حال شما می شود. اگر شما را اخراج کردند، حتمن به يک مشاور مراجعه کنيد و درعرض سه هفته به دادگاه امور کار ) آربايتز گريشت( براساس قانون حمايت اخراج، شکايت کنيد.

2. اگر شرکت ما بعلت شيوع پاندومی از طرف اداره بهداشت يا صاحبکار بسته شود، ايا صاحبکار می بايد حقوق ما را همچنان بپردازد؟

بله، شما حق داريد که پرداخت حقوقتان ادامه پيدا کند. صاحبکار اجازه ندارد که در

اين حالت از مرخصی شما کسر کند و يا آن را با اضافه کاری های تا کنونی شما، حساب کند.

هيچ تقاضای مرخصی و يا مرخصی بدون حقوق ، که جلو شما گذاشته می شود را امضاء نکنيد.

3. من با يک نفر مبتلا به ويروس کرونا برخورد داشتم و به همين علت در قرنطينه قرار گرفتم. آيا حقوق من بازهم به من پرداخت می شود؟

اگر شما شخصا در قرنطينه قرار گرفتيد، کارفرما می بايستی تا شش هفته حقوق شمارا پرداخت کند. اين امر در قانون حمايت از سرايت بيماری، قيد شده است. به محض اينکه عارضه بيماری در شما پيدا شد، شما نبايد کار کنيد، و بايد حداکثر تا

چهارمين روز ) اگر کارفرما بخواهد در اولين روز( بيماری، برگه دکتر را ارئه کنيد.

4. من در محلی کار ميکنم که با مشتری ها خيلی برخورد دارم و می ترسم که ويروس به من سرايت کند. آيا مجبورم به سر کار بروم؟

فقط به دليل ترس از سرايت، شما مجاز نيستيد به سر کار نرويد. شما فقط زمانی که بيمار هستيد اجازه داريد به سر کار نرويد. صاحبکار ولی بايستی شما را با وسائل ايمنی حفاظت کند، مثلا با مواد ضدعفونی. ولی کارفرما نمی تواند کارکردن با دستکش يا ماسک را برای شما ممنوع کند.

5. آيا بايستی به کارفرما اطلاع دهم که من به ويروس کرونا مبتلا شدم؟

اصولا اين وظيفه نيست که به کارفرما علت بيماری اطلاع داده شود. با توجه به بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی ولی استثنا هم هست: اگر يکی از کارکنان مبتلا به ويروس کرونا شود، کارفرما می تواند اطلاعاتی از او بخواهد تا ديگرهمکاران را مورد مراقبت قرار دهد.

6. آيابه علت بسته شدن مدارس و کودکستان ها، من مجبورم مرخصی بگيرم تا از فرزندانم مراقبت کنم؟

والدين مسئول اصلی مراقبت از فرزندانشان هستند. اگر امکان ديگری نباشد )مثلا مراقبت توسط يکی ديگر از والدين( آنها می توانند برای مراقبت از فرزند خود به سر کار نروند. اگر اين امر در قرارداد کاری آن ها کاملا رد نشده باشد، محقند که با توجه به بند 616 قانون کار، از کارفرما برای شش هفته حقوق دريافت کنند. اگر اين امکان را نداشتند، می توانند از کارفرما تقاضای مرخصی بدون حقوق کنند. آن ها ولی می توانند تقاضا کنند که اين مدت با ساعات اضافی کار يا مرخصی حساب شود. با اين حساب حقوق به آن ها تعلق می گيرد. بسياری از شرکت ها در حال حاضر برای چنين وضعيتی، توافقات ويژه را در نظر می گيرند. با کارفرما خود در باره پيدا کردن بهترين راه حل برای اين مورد اضطراری، صحبت کنيد!

7. کجا می توانم کمک پيدا کنم؟

کمک و مشاوره در نزد اتحاديه ها قابل دسترسی است. اينکه کدام يک از هشت اتحاديه سراسری آلمان برای شما مناسب است، بستگی به حوزه کاری شما دارد. اطلاعات در اين مورد در سايت اتحاديه سراسری کارگران آلمان د. گ. ب. :

www.dgb.de/service/mitglied-werden

اگر در محل کارشما شورای کارکنان باشد، به آنجا مراجعه کنيد.

برای کارکنان مهاجر و سيار، مراکز مشاوره در تمام آلمان وجود دارد. آدرس ها و امکان تماس در سايت زير:

www.arbeitundleben.de/beratungsstellen

تاريخ انتشار: .2703.2020 تماس:

Monika Fijarczyk fijarczyk@berlin.arbeitundleben.de Tel. +49 (0) 30 5130 192 79

منبع:

نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از هیات تحریریه

مکان مورد علاقه – بخش ۵

خیابان کورفورستندام املی روحانی از آنجایی که عاشق مد و فشن هستم...
Read More