شماره های تلفن مهم در برلين

Berlin.de/corona

شماره تلفن های مهم

برلین خط تلفن ویروس کرونا 28 28 28 90 030
روزانه از ساعت 8 صبح الی 8 شب
صرف به زبان آلمانی
 

 

خدمات پزشکی 711 611
۴۲ ساعت در دسترس
تماس اضطراری )آتش نشانی/اطفائیه( 112
 

 

خط تلفنُاوپن مید برلین
0176 – 631 52 0 94
مشاوره پزشکی برای افراد بدون بیمه درمانی

 

خدمات اضطراری کودکان  

16 00 16 – 030

24 ساعت در دسترس
مشاوره در مورد درگیری های خانوادگی و خشونت علیه کودکان به زبان های آلمانی، عربی، روسی و
ترکی
 

تلفن کمک «خشونت علیه زنان»

08000 116 016
24 ساعت در دسترس
مشاوره به 15 زبان
 

خدمات بحران برلین

 

01 36 093 – 030

24 ساعت در دسترس
صرف به زبان آلمانی
 

تلفن مراقبت های روحی اسالمی

030–443509821
24 ساعت در دسترس
صرف به زبان آلمانی
نوشته شده توسط
نوشته های بیشتر از هیات تحریریه

کرونا: تذکرات مهم برای کارگران و کارکنان

  پاندومی کرونا شاغلين را با چالش های جديدی مواجه کرده است....
Read More