انجمن یار، پل ارتباط میان فرهنگ‌ها

علی احمد رضایی از مجله دروازه فرهنگ به سراغ کاوه اسپارتک مسوول این انجمن رفته تا در مورد فعالیت ها و اهداف انجمن یار…

قدرت اعتماد به نفس برای آینده موفق!

به دنیا می‌آییم تا زندگی کنیم اما انتخاب جایی که برای زندگی کردن به این دنیا می‌آیم هرگز به دست ما انسان‌ها نیست. این…