تعیین مسیر برای آینده درخشان

از وقتی که به آلمان پا گذاشته‌ام، در میان تمام دلتنگی‌هایم به آینده‌ام فکر می‌کنمو می‌دانم که بهتر ساختن این آینده‌ مستلزم تلاش فراوان…