እስርቤት ብስጋካ ናዓብርካ ብመንፈስካ ትሃጥረሉ

Foto: Hareth Almukdad

ናይ ህወት ኢንበርስቲ ዩ ንዓይ። ገጣሚ ጸሃይ መሓሪ (ተመርዖ)

 

ቅሳንት ኣብራሃም።

 

ኣብ ሰነጽሑፍ ብፍላይ ኣብ ግጥሚ ብቀረባ ካብ ዝጸልዉኒ ኤረትራዉያን ጸሓፍቲ ሓደ ካብቶም ቡዝሓት ጸጋይ መሓሪ(ተመርዖ) እዩ።ኣብ መኣዲ ስነጥበባት ኤርትራ ብዘቅርቦም ዝነበረ ጽሕፋት ብኣፍቀርቲ ጽሑፍ ፍቅርን ክብርን ክረክብዝካኣለ ጸጋይ መሓሪ ፣ ኣብ ለካቲት 19,2009ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘሎዎ ኣንጻር መንግስቲ ዘቅንዕ ጽሑፋት ጺሕፍኩምብዝብል ክሲ ናብ መሓዩር ኵውሰድ ተገዲዱ ። ኣብዚ እስሪቤት ብዘይ ፍርዲ 4 ዓመታትን ሓደ ወርሕን ተኣሰረ። ድሕሪማእሰርቱ ከም ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ መስገደል ሳህራን ባሕርን ሰጊሩ ኣብዛ ሕጂ ዝቅመጠላ ዘሎ ሽወደን ወርሒ 6,2014 እዩ ኣትዩ። ስደት ፈቲካ ትከዶ ጸሊእካ ትገድፎ ዘይኮነ ዝሓይሽ ስለ ዝሰኣንካ ክም ናይ መወድእታ ምርጫ ዝውሰድ ንግዚኡዝሓሸ ፍታሕ እዩ። ጸጋይ ንኩሉ ብድሆታት ስድት እናተቃለሰ ኣብ ምሕፋስ ዓወት ዝበቅዐ ኣብነታዊ ሰብ ክከዉን በቂዑኣሎ።ንሓምሽተ ወርሒ ናይ ቃንቃ ትምህርቲ ድሕሪ ምውሳድ ፣ናይ ስን ኣእምሮ ሕክምና ዩ ከጽንዕ ዝጀሚሩ፣ ጎኒ ጎኑ ከኣምስታ መናብርቱ ክትኮኖ ዝሓረያ ብዓልቲ ቤቱ ሓዳር መስሪቱ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት,

ብርኩ ዝኮነት ቦክሪ ጋሉን ፍረ ዝሓለፎ መስገደል ሂወትን ፍቅርን ሓርነትን እተርኢ ብሰለስተ ቃንቃታት ማለት ትግሪናእንግሊዝን ፖርትጋልን ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ክሕትም ብቂዑ ኣሎ።

መብዛሕትኦም ኣብ ዛ መጽሓፍ ካብ ዘሎዉ ግጥምታት ብብርሃን ወርሕን ሽምዓን ኣብ ወረቀት ዓይኒ ምድርን ናይ ጋዜጣወረቃቅትን ዝተጻሕፉ ታእምራውያን ግጥምታት ኢዮም።ከተንብቦም መመሊሶም ዝብርሁካ ሒዝካ ክትለቆም ዘይፈቅዱብሉጻት ግጥምታት ኣሎዉ ኣብዛ መጽሓፍ።እዛ ቀጺላ ዘላ ግጥሚ ካብታ ተገረሚ ወርሒ እትብል ዝተወስደ ቁንጫልጽሕፍቲ ያ፣

 

ተገረሚ

ብዓልቲ ክሊል
ናይ ኣድማስ ፍሽክታ
መዓርፎ ኣዒንተይ
ናይ መንፈስይ ባህታ
ክጥምተኪ የ ክሳብ መጨረሽታ
ደረት ምንባረይ ናይ ህወት ስንብታ
ዋላ ኣብዚ ብዓቲ ኣብ ግድጋድ ሰፊረ
ንዓኪ ክርኢ መዓስ ተሸጊረ
ይርእየኪ ኣሎኩ ዝገብርኩ ገሬ
የዋግዓኪ ኣሎኩ ኣብ ስቅታ ስጢመ

 

በቲ ሕጊ ኣልቦ ኮይኑ መሰል ድቂ ሰባት ረጊጹ ነታ ብፍቅርን ስኒትን ክንብረላ ብሉጻት ዝከፈልናላ ሃገር ክም ዊንትኡ ዝረግጻዘሎ ዲክትተራዊ ስርዓት ናብ ፍርዲ ዘይ ብሉን ሰብ ዘይ ብጽሖም እስርቤት ተወሰዱ። ኣብዚ ኣሰቃቂ ዝኮነ ቤት ማእሰርቲንኣርባዕተ ዓመትን ሓደ ወርሕን ክሕየር ዝተገገደ ጸጋይ ፣ ንዝነበሮ ማሓዩ ቤት ማእሰርቲ “ብስጋካ ንዓበርካ ብመንፈስካትሃጥረሉ ናይ ሂውት ዩንቨሲቲ እዩ ንዓይ ” ክብል ዩ ዝገልጾ። ብሓቂ ከምዚ ዓይንት ብስለትን ብልሕን ኣብ ማንም ዘይርከብጸጋይን መሰልቱን ዝተዓድልዎ ፍሉይ ጸጋ ዩ። መጋቢት 2013 ብመጠንቀቅታን ዋሕስን ካብቲ ዝተኣሰረሉ ናጻ ዝወጸ ጸጋይከም በዓል ወቃዒ ሻምብቆ ዝእመሰኡ ብሉጻት ፣ኣዝዮም ልብታት ዝትንክፉን ስርሓት ንኩሉ እዋን እናተዘከሩ ዝነብሩስነጥበባዊ ፍርያቱ እዮም።

ዝማመቁካሉ ሕብረተሰብ ዝጎየካሉ ጎልጎል ፣ዝዓበካሉ ከባቢገዲፍካ ክጽደድ ክብደቱ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ጸጋይብግደታ መዳሕንቱ ዝተቀብረላ ሃገር ገዲፉ ኣብ ስደት ብምካን ሓርነት ብርዑ ኣዊጁ ይርከብ ። ነዚ ሓርንት እዚ ኣብታዘፍቅራ ሃገሩ ከንግስ ኣብ ቃልሲ ይርከብ።

 

ብዓል ሻምብቆ

… ትሰምዓኒ ዶ ለካ
የንብዓኒ ሎ ፦
ድምጺ ሻንብቆኻ
ግደፎ ብጃካ።

ብዘይብእኡ ኸይተጸዉዑ
ቅድሚት ዝተሰርዑ
ዝክርታት ` ዮም ዘለዉኒ
ምስልን ግብርን ዘፍቅሮም` ናመጽኡ ዝነዋኑውኒ።

መዓስ መግቢ ኣሎዎ ዉሽጠይ
ዝክሪ ´ኮ` ዩ መሊኡ
ዝክሪ ብድምሮም
ኣፍቀርቲ ሂወትይ።

ንስካ ድማ፡
በዛ ሻንብቆ
ኣይትነቃንቆ።

እንተኪአልካ ንነብሪ ጸውዓዮ
ናብራና ብርእዮ ክርእዮ
ሰብ ዉን ኣብ ጉድጋድ ክምዝሰፍር
ክንኮኖ ምስክር።

ካብኡ ዝጨከኑ
ደቂ ሰባት ከምዝኾኑ
ክፈልጥ … ተዳሃዮ።

እንብር ዜማ ሻንብቆኻ `ኮ ቡኡነት
ዋዜማ መዛምራን ናይ ቅዱሳን ምህሌት
ሰንጣቒ ልቢ በገና ዳዊት

እንታይ ሞ ፡
ስሚዕተይ እንዶ` ናቐስቀሰ
ብእንባ ናፍቆት ንልብይ ናጽደፈ ።

በዓል ሻንብቆ በጻሒ ልቢ
ቀስቃሲ ዝክሪ ኣዝማሪ ዉሽጢ
ሓዲኡ ክገብረኒ ´ዚ ትዝታ
ደሓን ኣይተቃርጽ
ዜማታትካ ኣስመዓኒ በብተርታ
እንተ ኣንበዐ ከኣ የንብዓኒ
ተነባዕኩ `ዩ ንዓይ ዉን ዝፈኹሰኒ።

 

ጸጋይ መሓሪ (ተመርዖ)

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German)

More from Kesanet Abraham

ፍቅሪ ይዓቢ

ፍቅሪ ይዓቢ   እንኮለና ሓደ ልብና ዝቃዶ ልበይን ልብክን ሓዊ ናተኣጎዶ  ...
Read More