همکاران و حامیان ما

این پروژه با پشتیبانی سخاوتمندانه از سوی اداره امور مالی سنای برلین، اداره سنای برلین برای اشتغال و توسط برنامه «زنان و ادغام» منطقه اشتگلیتز-تسلیندورف و همچنان از حمایت مالی صلیب سرخ آلمان از برنامه «پناهندگان» تامین مالی می گردد.

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen - Logo

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Deutsch (German) العربية (Arabic)