وضعیت بحرانی! ایران در تقابل با کم آبی و سیل

بیست سال قبل بود که می‌توانستم شامگاهان همراه با خانواده‌ها، زوج‌های عاشق و جوانان در رودخانه زاینده‌رود در اصفهان، در ۵۰۰ کیلومتری جنوب تهران،…