شماره ۳ و ۴ سال ۲۰۲۱

Foto: Elnaz Esfandfar

عشق نافرجام

نویسنده

من با غمی که در دلم نشسته است برای تو نفس کشیدە ام فقط همیشه در هوای تو  نفس کشیدە ام ولی پر از…