هویت و مهاجرت

در جستجوی هویت گم شده

نویسنده

  ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم / از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم رهرو منزل عشقیم ز…