آوریل, 2018

افغان های همیشه در سرزمین های ناامن!

نویسنده

از جنگ و ناامنی‌ها فرار کردند تا چند صباحی را در امنیت زندگی کنند؛ اما گویا آرامش اینجا نیز انتظارشان را نمی‌کشد.انسان های خسته…