آموزش

پرنده کوچک

نویسنده

داستان کودکان از زهرا هادی پور هوجقان در یک مزرعه کوچک یک خانواده زندگی می کرد. پدر خانواده در مزرعه کار می کرد و مادر…