شماره سوم

spielen

با این افغانی بازی نکن!

نویسنده

سال‌ها قبل یک روز وقتی که غرق بازی‌های کودکانه‌ بودم و با دوستم عروسک بازی میکردم یکدفعه صدایی شنیدم:”تو باز آمدی با این افغانی…